Doorpakken! Kansen voor een coöperatieve aanpak voor individuele en collectieve oplossingen in de warmtetransitie

De energietransitie die nodig is om klimaatverandering af te wenden komt de gebouwde omgeving in en klopt bij bewoners aan de voordeur. Bewoners (woningeigenaren en huurders) zijn daarin echter niet alleen een ontvangende partij. Vaak zijn zij ook uit eigen beweging op zoek naar mogelijkheden om te verduurzamen en het komt steeds vaker voor dat zij zich organiseren in een wijkorganisatie of een coöperatie. Deze actieve bewoners kloppen op hun beurt weer aan bij hun gemeente om samen te werken aan de opgave die voor ons ligt.

In het Klimaatakkoord is de regierol voor verduurzaming van de gebouwde omgeving bij de gemeenten neer gelegd. Het rijk vraagt van gemeenten om verduurzaming van de gebouwde omgeving wijkgericht te benaderen en Transitievisies Warmte uit te werken, waarin per wijk een toekomstperspectief en een tijdshorizon wordt geschetst. Gemeenten zijn zoekende om die regierol invulling te geven. Daarbij zoeken zij naar de balans in hun rollen als rechtmatige, presterende, netwerkende of responsieve overheid. De beleidsmatige opgave van het opstellen van de Transitie Visie Warmte zet gemeenten in hun rechtmatige en presterende rol. Bewonerscollectieven die aan de slag gaan, vragen echter van hun gemeente ook om een netwerkende en responsieve rol.

De spelregels voor het samenspel tussen gemeenten en bewonerscollectieven liggen nog niet vast. Er wordt zoekend en tastend vertrouwen in de samenwerking opgebouwd. Uiteraard loopt dat nog niet overal gesmeerd: we staan in 2021 nog aan het begin van de leercurve.

De zoektocht naar handelingsperspectief voor bewoners in verduurzaming van hun woning en woonomgeving, en de zoektocht naar samenwerking tussen bewonerscollectieven en de gemeente, hebben we gevangen in een verhalenbundel. Het zijn praktijkverhalen die de vitaliteit en initiatiefkracht van bewonersinitiatieven demonstreren. Ze geven hoop en perspectief op verduurzaming van de gebouwde omgeving met draagvlak van bewoners en met goed passende lange-termijn oplossingen. En ze tonen ons een toekomstperspectief van bewonerscollectieven die evolueren tot democratische gebiedsondernemingen, van en voor de bewoners in het gebied.

Nieuwsgierig geworden? Klik hier voor de verhalenbundel.